Opleidingsjaar ‘Coachen vanuit je Kern’

 

Coachen vanuit non-dualisme, psychologie en authentiek menselijk contact

 

(Voorlopig programma 2022)

 

Waar gaat de jaaropleiding over?

In dit jaar word je door ons en elkaar uitgenodigd, uitgedaagd, geïnspireerd en gesteund om de rijkdom van je Essentie, je diepste Zelf, meer en meer te ontdekken. Om deze toe te laten en toe te eigenen. Om je Kern te ervaren in het dagelijks leven en je dieper te vestigen in de rust en de onwankelbare basis die dat geeft. Hierdoor word je vrijer van de omstandigheden. De verbinding met je Kern geeft je de vrijheid om bewust te antwoorden (response-ability) op situaties en omstandigheden. Essentie is er altijd, en dichterbij dan we denken. In feite is er niets dichterbij. Het vraagt om een kleine verschuiving in perspectief. Het vraagt er ook om jouw liefde en verlangen naar leven vanuit je Kern voorop te zetten. Je maakt jeZelf het belangrijkst om je leven ten volle te leven.

We nodigen je steeds uit om alles wat er in je leeft te (h)erkennen en daarbij aanwezig te zijn in het moment. Dat maakt dat je je steeds meer afstemt op wie je werkelijk bent voorbij belemmerende gewoontepatronen. Je wordt steeds wakkerder naar je authentieke potentieel en het veld van mogelijkheden. Er ontstaat een steeds ruimer bewustzijn van jezelf, van je omgeving en van de verbinding tussen alles wat is.

Alle oefeningen en processen tijdens deze jaaropleiding staan ten dienste van dit ‘slijpen van de diamant’ door het slijpen aan elkaar. Het is een weg naar heling, gezondheid en groei. Er zijn problemen en belemmeringen, maar die brengen ons ook iets: een diepere verbinding met onszelf, betere relaties, de ontdekking van krachtige en vaak onverwachte kwaliteiten, nieuwe wegen in je werk en leven.

 

Voor wie?

Het jaar staat open voor iedereen die de verdieping zoekt in het persoonlijke leven en/of werk op het gebied van groei, spiritualiteit en zingeving. De leergang is ook zeer geschikt voor professionals zoals coaches, counselors, psychotherapeuten, POH-GGZ, orthopedagogen, fysiotherapeuten,  psychologen, behandelaren, leidinggevenden, ervaringsdeskundigen, etc.

De (trans-)persoonlijke ontwikkeling van de deelnemer staat centraal.

 

Het programma

Het programma bestaat uit 5 modules. Iedere module beslaat twee of drie dagen met ieder een eigen thema. Deze modules en thema’s zie je hieronder beschreven.

Het programma geeft een theoretische richting, maar belangrijker is de afstemming in de groep en wat er in het moment wil gebeuren. Het grootste deel van de dag zijn we praktisch bezig met oefeningen en ervarend ontdekken. We werken met onze persoonlijke aandachtspunten in een open contact met elkaar. Methodieken zijn belangrijk, maar het belangrijkste is het voorbij kijken aan welke methode dan ook.

Module 1: levenskwaliteit van binnen uit

In onze visie is de mens naast een bio-psycho-sociaal wezen ook een spiritueel wezen. In de reguliere hulpverlening is deze dimensie vaak afwezig of onderbelicht, maar steeds meer mensen zijn hiernaar op zoek. We kijken naar deze visie, met name vanuit onze non-duale manier van werken.

In module 1 staat de kwaliteit van leven van binnenuit centraal. Groei, coaching en therapie worden dan een ontdekkingsreis naar binnen, op zoek naar de schat in onszelf. Kwaliteiten en verlangens staan centraal. Dat wat we goed kunnen, doen we meestal graag. Ook komt de ‘paradox of change’ aan bod. Pas als er niets meer veranderd hoeft te worden en je de realiteit kunt omarmen zoals die is, leuk of niet leuk, kan er iets veranderen. Ontspannen in de hel is de weg naar de hemel.

Een belangrijk uitgangspunt is dat mensen van nature liefdevol, samenwerkend en onbaatzuchtig zijn. Ook willen mensen van nature autonoom, competent en verbonden zijn. Toch gaat er op deze gebieden veel mis en is ons oorspronkelijke Zelf gaandeweg verdeeld geraakt. Veel mensen hebben mede daarom het gevoel dat ze niet oké zijn. Er is een besef van incompleetheid, van gemis. Volgens de Australische bioloog Jeremy Griffith heeft de overtuiging dat er iets mis is met ons mede te maken met een algemeen menselijk basistrauma wat verreweg de meesten van ons in onze jeugd hebben ontwikkeld. We gaan nader op deze visies in: hoe dit ons naar groei uitnodigt en waarom er helemaal niets mis is met ons.

Onze identiteit komt aan de orde en de daarbij behorende vraag: ‘Wie ben ik?’ We kijken naar het ‘ik’ als een sociale constructie en de illusoire aard van de persoon die je denkt te zijn. Hieraan gekoppeld de begrippen identificatie en desidentificatie. Je hebt problemen, maar je bent ze niet. Je hebt een ego, maar je bent het niet. Het gaat over je ‘ware’ Zelf en de weg naar binnen.

Thema’s:

  • kwaliteiten en het hart
  • wie ben ik?

 

Module 2: onderzoek, stilstaan bij – en echt contact

Deze module gaat over de manier van onderzoeken van en stilstaan bij problematiek en verandering. De eerste manier is om doelgericht onderzoek te doen om iets bepaalds te vinden zoals ineffectieve (gedrags-)patronen, oorzaken, redenen voor, etc. De tweede manier is met de bedoeling om je open te stellen voor wat zich in het moment aandient en daar bij stil te staan. Hier gaat het om werken vanuit het ‘niet weten’, vanuit ‘Zijn’ en te werken vanuit het veld dat uitstijgt ‘boven goed en kwaad’.

Bij de laatste manier, het Zijnsgerichte werken, gaat het om een verruiming van het bewustzijn voorbij de persoonlijkheid en in contact met het authentieke zelf. We werken vanuit het bewustzijn van beide lagen: het persoonlijke met zijn egopatronen, en het transpersoonlijke, wat boven de persona uitstijgt. Daar komen we op het gebied van de ziel.

Het belang van bewust- en gewaarzijn komt aan de orde evenals de begrippen contact en contactvermijding. Conflict vindt altijd op de contactgrens plaats.

Thema’s:

  • twee manieren van (zelf)onderzoek
  • bewustzijn, gewaarzijn en contact

 

Module 3: het VAT van zelfwaardering als model voor gezondheid en groei

Het VAT van zelfwaardering is een psychologisch denkmodel van psycholoog Gertjan van Zessen. In onze visie kan dit model tot in de spirituele dimensie worden doorgetrokken. Het wordt dan een soort ‘hoorn des overvloeds’. Het model gaat over groei en zelfwaardering. Het gaat er om de hoeveelheid zelfwaardering te vergroten en niet om patronen af te leren of specifieke problemen op te lossen. De beleving van stress kan in dit model als een parameter worden gezien voor groei.

Dankbaarheid is een sterke groeifactor. We besteden aandacht aan functie en vormen van dankbaarheid in het model.

Thema’s:

  • het ego en de schijnwereld die deze creëert
  • de stem van de ziel

 

Module 4: stress als een behulpzame vriend naar groei

In module 4 wordt de klassieke manier van kijken naar stress afgezet tegen modellen vanuit de positieve psychologie, zoals Post Traumatische Groei of Post Stress Groei. Het credo is hier: ‘De beste manier om een vijand te overwinnen is door hem tot vriend te maken’. Zo kijken we ook naar de openingen die kunnen ontstaan in bijvoorbeeld tijden van crisis. Dat kan een maatschappelijke crisis zoals corona zijn, maar ook een persoonlijke crisis zoals scheiding, verlies van werk, ziekte. Crisis kan een kans worden. Vertrouwen op groei en het grotere geheel.

We kijken naar het ‘3-enige brein’. Het gelaagde brein en de onderlinge samenhang van het reptielen-, zoogdieren- en mensenbrein. Een belangrijk uitgangspunt in onze visie hierbij is dat de ratio in dienst staat van het hart; niet andersom. We kijken naar het rationalisme versus het doordacht instinctivisme. Het hart is leidend, in tegenstelling tot wat we in onze huidige maatschappij doen: de ratio almachtig maken en het voelen als verdacht beschouwen.

Thema’s:

  • stress en zelfwaardering
  • moeten vs willen

 

Module 5: het vergroten van het gezonde deel

De insteek bij module 5 is het vergroten van je gezonde deel waardoor de ‘ongezonde’, niet constructieve delen, het ‘overlevingsdeel’ en het ‘traumadeel’, automatisch kleiner worden.

Aan de orde komen de focus op groei en de 12 seconden regel, de focus op het ‘psychologisch kapitaal’ dat we allemaal in huis hebben, de focus op de wijsheid in onze gevoelens, dus óók de zogenaamd negatieve, en het contact met je behoeften, verlangens en waarden. Als je weet wat je wilt gaat alles beter. Je probeert je psychologisch kapitaal te actualiseren en uit te bouwen zodat je steeds beter in staat bent om je problemen op te (laten) lossen.

Mensen streven van nature naar autonomie, competentie en verbinding. We kijken naar hoe je weer (meer) contact kunt krijgen met deze psychologische basisbehoeften.

Het vergroten van het gezonde deel impliceert ook een groei naar het geestelijke, spirituele deel. Het ‘verdeelde zelf’ groeit richting ‘heel zijn’ wat de betekenis is van ‘holyness’. Dit gaat over thuiskomen en zijn wie je bent. Over Zelfbevrijding en Zelfrealisatie. Problemen zijn er nog steeds, maar ze zijn geen probleem meer. Uiteindelijk is er het inzicht dat je altijd al heel bent geweest maar het behelst een groeiproces om tot dat inzicht te komen, het toe te eigenen en het te integreren in je leven. In feite ben je altijd al jeZelf geweest en kun je niets anders dan jeZelf zijn – voorbij leven en dood.

Thema’s:

  • focus en aandacht
  • afsluiting: hoe verder?

 

 

De jaaropleiding praktisch

Voor we starten is er een intakegesprek waarin we samen met jou kijken of de leergang aansluit bij jouw behoefte.

Gedurende het opleidingsjaar maak je na iedere bijeenkomst een kort persoonlijk verslagje over je opgedane inzichten en ervaringen die je voor jouw groei en ontwikkeling belangrijk acht.

De afsluiting van het jaar bestaat uit het schrijven van een verslag over je (trans-)persoonlijke ontwikkeling in dat jaar.

 

Doel en eindtermen

Het doel van de leergang is om aandacht te besteden aan, en een ontwikkeling op gang te brengen t.a.v. de volgende items:

Het verleggen van de focus en aandacht van ‘klacht’ naar ‘kracht’ en van een probleem- naar een Zijnsgerichte, Essentiegerichte en groeigerichte focus

Het effect zien van krachtgericht en trans-persoonlijk kijken naar groei- en herstelprocessen

Omgaan met eigen pijnplekken en coping

Het belang van echt contact

De paradox bij verandering

‘Ophalen’ van bevroren geraakte Essentie (bv. als ‘kinddelen’)

De kracht van werkelijk aanwezig Zijn en onderzoek doen naar wat je denkt, voelt, wilt en doet, en het herkennen van dat waarin dit opkomt

Op twee ‘lagen’ kunnen kijken: op persoonlijk/ego-niveau en op trans-persoonlijk/non-duaal niveau

Onderscheiden van bewustzijnslagen; persoonlijk, trans-persoonlijk en Absoluut ofwel Eenheidsbewustzijn

Zicht op de oorspronkelijke menselijke aard

De waarneming als creërende kracht

Het steeds meer toe-eigenen van Essentie

 

(Is nog onder bewerking)

 

Praktische info

De opleiding wordt gegeven in ‘Centrum volledig leven’,  Hanzeweg 6, 7202 CG, Zutphen, www.centrumvolledigleven.nl. Voor de twee weekenden zijn we nog aan het kijken waar deze gehouden worden. Verdere informatie hierover volgt.

De data voor 2022 zijn (onder voorbehoud): 12 maart, 2 en 3 april (weekend), 23 april, 14 mei, 4 juni, 25 juni, 10 en 11 september (weekend), 1 oktober, 26 november en afsluitend 17 december.

Er zijn dus 8 bijeenkomsten op een zaterdag en er zijn twee weekenden. De bijeenkomsten starten om 9.30 uur en eindigen rond 17.00 uur. Er zijn pauzes tussendoor.

De investering bedraagt 2350,- inclusief (les)materiaal. Wanneer de werkgever de opleiding betaalt dan bedraagt de investering 2950,- De verblijfskosten van de twee weekenden vallen hier niet onder. Een opgave van deze aparte kosten volgt wanneer bekend is waar de weekenden gehouden worden.

Vroeg boek korting:  je betaalt 2150,- in plaats van 2350,- wanneer je je inschrijft vóór 8 februari 2022.