Training ‘Omgaan met agressie’


Doel

Het uitgangspunt bij deze training is dat medewerkers spanningsvolle situaties leren oplossen en effectiever met agressie en ander grensoverschrijdend gedrag leren omgaan. Dat kan zijn met klanten, cliënten, maar ook met collega’s of leidinggevenden. De leidraad is altijd de vraag hoe je dat op een duidelijke en respectvolle manier kunt doen.

Andere doelen zijn: zicht krijgen op het eigen aandeel bij conflicten en agressie; het bewust worden van en invloed uitoefenen op de interactie tussen jou en de agressor; het leren herkennen van de verschillende soorten agressie; de-escaleren; het verbeteren van de communicatie.


Inhoud

De training bestaat uit theoretische en praktische gedeelten.  Omdat je het meest leert van het zelf doen en ervaren ligt de nadruk op de praktijk.

Afhankelijk van de opzet worden in het theoretische gedeelte de begrippen agressie en geweld, pesten, (seksuele) intimidatie en discriminatie besproken. Ook komen aan de orde wat de invloed is van je eigen gedrag en je primaire reactie; wat angst en stress met je kan doen; hoe je met angst kunt omgaan; trauma; do’s en don’ts.

In het praktische gedeelte worden er manieren geoefend om effectiever met agressie om te kunnen gaan. Er wordt met een acteur gewerkt omdat het leereffect dan veel groter is.

De meeste theorie wordt vooraf aangeleverd in de vorm van een reader. De deelnemer wordt gevraagd zich van tevoren voor te bereiden.


Duur

De training neemt minimaal 2 dagdelen à 3 uur in beslag.


Aantal deelnemers

Maximaal 10 personen.